UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
autocentrum

Stypendia szkolne-co warto wiedzieć?

stypendium
INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIUM SZKOLNEGO


na rok szkolny 2018/2019


Pomoc materialna przysługuje:
a)    uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych -
do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
b)    wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych -
do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się
o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł netto.                                                                  
Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Krynica-Zdrój.

Stypendium nie przysługuje:
a)    uczniom realizującym obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego,
b)    uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Krynica-Zdrój

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2480 zł (rocznie).

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek
a)    rodziców niepełnoletniego ucznia
b)    pełnoletniego ucznia
c)    dyrektora szkoły

Dokumentami potwierdzającymi dochód są:
a)    zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskiwanych w miesiącu sierpniu
b)    zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku)
c)    oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
d)    zaświadczenie lub decyzja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy)
e)    nakaz płatniczy za 2018r. lub zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
f)    wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika
o nieściągalności alimentów
g)    odcinek renty / emerytury za m-c sierpień 2018r.
h)    oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych
i)    zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za 2017r. o wysokości uzyskanego dochodu osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288zł (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej).


ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:
a)    śmierci rodzica lub prawnego opiekuna
b)    klęski żywiołowej
c)    wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia, czy w rodzinie)
d)    innych, szczególnych okoliczności


Wnioski można pobrać i należy składać w Centrum Księgowo-Administracyjnym Oświaty Gminy Krynica-Zdrój z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ulicy Kraszewskiego 158A w Krynicy-Zdroju, wejście od ul. Reymonta.


W razie pytań lub wątpliwości proszę dzwonić pod numer telefonu  (18) 472-55-41.

Ostateczny termin składania wniosków – 15 września 2018 r.

 

 

 

 

 

źródło: krynica-zdroj.pl