UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
autocentrum

Wyprawka szkolna 2018

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW „WYPRAWKA SZKOLNA 2018”

Pomoc w zakupie podręczników i materiałów dydaktycznych przysługuje uczniom niepełnosprawnym, na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) lub pełnoletniego ucznia.

Wysokości dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych wynikające
z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 2018r.:


 1. 225 zł – dla ucznia:
 • z niepełnosprawnością
 • z niepełnosprawnościamisprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
uczęszczającego do klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej
w branżowych szkołach I stopnia, klas I i II branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum albo szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;

 1. 390 zł – dla ucznia:
 • słabowidzącego,
 • niesłyszącego,
 • słabosłyszącego,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a-f, uczęszczającego do klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia, lub klas I
  i II branżowej szkoły I stopnia;
 1. 445 zł – dla ucznia:
 • słabowidzącego,
 • niesłyszącego,
 • słabosłyszącego,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościamisprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a-f, uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego, technikum, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej albo liceum plastycznego;
 1. 175 zł – dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
  lub znacznym oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczającego do klasy III szkoły podstawowej - w przypadku gdy nie korzysta  podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej
  i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty
  i wychowania, o którym mowa w art. 119, ust. 1, pkt 2, ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.
Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Wnioski można pobrać na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2018/2019, lub w Centrum Księgowo-Administracyjnym Oświaty Gminy Krynica-Zdrój z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2, w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 158A, wejście od ulicy Reymonta.

W razie pytań lub wątpliwości proszę dzwonić pod numer telefonu  (18) 472-55-41.

Termin składania wniosków:  do 01 października 2018r.